Bloog Wirtualna Polska
Są 1 269 684 bloogi | losowy blog | inne blogi | zaloguj się | załóż bloga
Kanał ATOM Kanał RSS

Ze względu na uchylenie kanonu 1399 i 2318 dawnego Kodeksu Prawa Kanonicznego przez Papieża Pawła VI w roku 1966 (AAS 58/16) nie ma już zakazu publikowania nowych objawień, wizji, proroctw, cudów itp. Nie obowiązuje już odtąd zakaz ich rozpowszechniania bez imprimatur Kościoła. O OBJAWIENIACH PRYWATNYCH Papież Urban VIII Urbanus Octavus zmarły w 1644 roku napisał takie słowa: „W przypadkach związanych z objawieniami prywatnymi lepiej jest wierzyć, niż nie wierzyć, ponieważ jeśli wierzycie, a rzecz okaże się fałszywa, otrzymacie wszelkie błogosławieństwa, tak jakby były one prawdziwe. Uwierzyliście bowiem, że są one prawdziwymi.” „Synod zalecił «pomaganie wiernym we właściwym rozróżnianiu słowa Bożego i objawień prywatnych», których rolą „nie jest (…) „uzupełnianie” ostatecznego Objawienia Chrystusa, lecz pomaganie w pełniejszym przeżywaniu go w jakiejś epoce historycznej”. Wartość objawień prywatnych różni się zasadniczo od jedynego Objawienia publicznego: to ostatnie wymaga naszej wiary; w nim bowiem ludzkimi słowami i za pośrednictwem żywej wspólnoty Kościoła przemawia do nas sam Bóg. Kryterium prawdziwości objawienia prywatnego jest jego ukierunkowanie ku samemu Chrystusowi. Jeśli oddala nas ono od Niego, z pewnością nie pochodzi od Ducha Świętego, który jest naszym przewodnikiem po Ewangelii, a nie poza nią. Objawienie prywatne wspomaga wiarę i jest wiarygodne właśnie przez to, że odsyła do jedynego Objawienia publicznego. Stąd kościelna aprobata objawienia prywatnego zasadniczo mówi, że dane przesłanie nie zawiera treści sprzecznych z wiarą i dobrymi obyczajami; wolno je ogłosić, a wierni mogą przyjąć je w roztropny sposób. Objawienie prywatne może wnieść nowe aspekty, przyczynić się do powstania nowych form pobożności lub do pogłębienia już istniejących. Może mieć ono pewien charakter prorocki (por. 1 Tes 5, 19-21) i skutecznie pomagać w lepszym rozumieniu i przeżywaniu Ewangelii w obecnej epoce; dlatego nie należy go lekceważyć. Jest to pomoc, którą otrzymujemy, ale nie mamy obowiązku z niej korzystać. W każdym razie musi ono być pokarmem dla wiary, nadziei i miłości, które są dla każdego niezmienną drogą zbawienia”. Benedykt XVI, papież Publikowane proroctwa dotyczą zbliżającego się wydarzenia które zostało nazwane „Ostrzeżeniem” . Proroctwa te otrzymała wizjonerka z Europy, która twierdzi że otrzymuje te wezwania od 9-go listopada do teraz. Proroctwa dotyczą globalnych wydarzeń, miedzy innymi zmian klimatycznych, przewrotów politycznych, kryzysu bankowego i wzrostu władzy antychrysta. Jedna z pilnych wiadomości odnosi się do zdarzenia mistycznego, które odbędzie się w świecie wkrótce. Wydarzenie opisane przez Jezusa Chrystusa jako ostrzeżenie, oświetlenie sumienia jako akt miłosierdzia. Wydarzenie to będzie doświadczane przez każdego człowieka na świecie w wieku powyżej 7 lat. To będzie bardzo silny akt, i nikt nie będzie mógł go zignorować. Każdy uświadomi sobie że Bóg istnieje i każdy pozna swoje grzechy, które ukażą się w oczach Boga. Ludzie, w tym ateiści wreszcie zrozumieją, że Bóg istnieje. Ten dar będzie zachęcać ludzi do ponownej oceny swojego życia i prosić Boga o przebaczenie.

AKTY UWIELBIENIA BOGA OJCA

wtorek, 16 sierpnia 2011 21:34

AKTY MIŁOŚCI KU CZCI BOGA OJCA

(Mów Mu ciągle, że Go kochasz)

 

Ojcze Mój Niebieski 

Daj mi łaskę pięknego modlenia się do Ciebie. 

Niech moje słowa będą uświęcone w Sercu Matki Najświętszej, 

Niech moje myśli będą oddane Bogu i uświęcone. 

Niech cały (a) będę żywą modlitwą Twoją i na Twoją Chwałę. 

Natchnij Mnie Święty Duchu, abym modlił (a) się godnie

I uświęcił (a) przez to moje życie. Amen.  

 

Modlitwa podyktowana przez Jezusa
Z książki pt. "Orędzia na czasy ostateczne, które właśnie nadeszły."

 

Ojciec Niebieski powiedział: „Kto Mi te akty ofiarowuje, kto w dodatku czyni wszystko, by je rozpowszechniać, będzie Mi w szczególny sposób dzieckiem, a Ja mu będę kochającym Ojcem. Jakże tęsknię za tym, żeby i o Mnie możliwie często i serdecznie myślano. Duch Święty jest mało czczony. Ale Mnie czci się jeszcze mniej. Nabożeństwo do Mnie wynagradzam w całkiem wybitny sposób. Ofiarujcież Mi często akty miłości, które tak radują Moje Serce.”

Akty miłości Boga Ojca

Szczególnie miłe Bogu odmawiane wcześnie rano lub o godzinie 15.00

 

Ojcze, kocham Cię serdecznie, ratuj dusze!

Ojcze, kocham Cię czule, ratuj dusze!

Ojcze, kocham Cię delikatnie, ratuj dusze!

Ojcze, kocham Cię jak Twoje dziecko, ratuj dusze!

Ojcze, kocham Cię żarliwie, ratuj dusze!

Ojcze, kocham Cię płomiennie, ratuj dusze!

Ojcze, kocham Cię niewypowiedzialnie, ratuj dusze!

Ojcze, kocham Cię bezgranicznie, ratuj dusze!

Ojcze, kocham Cię nade wszystko, ratuj dusze!

Ojcze, kocham Cię bez miary, ratuj dusze!

Ojcze, kocham Cię niewymownie, ratuj dusze!

Ojcze, kocham Cię ponad miarę, ratuj dusze!

Ojcze, kocham Cię bez końca, ratuj dusze!

Ojcze, wysławiam Cię, kocham Cię, dziękuję Ci, ratuj dusze!

Ojcze, chciałbym Cię kochać, jak Cię kochają wszyscy Aniołowie i

Święci, ratuj dusze!

Ojcze, chciałbym Cię kochać, jak kochał Cię na ziemi Św. Józef i jak Cię

teraz kocha w Niebie, ratuj dusze!

Ojcze, chciałbym Cię kochać, jak kochała Cię na ziemi Maryja i jak Cię

teraz kocha w Niebie, ratuj dusze!

Ojcze, chciałbym Cię kochać, jak Cię kocha Twój Syn i Duch Święty,

ratuj dusze!

Módlmy się:

Ojcze, przez Niepokalane Serce Maryi, dla ratowania tych wszystkich dusz, które są w niebezpieczeństwie wiecznego potępienia, ofiaruję Ci ostatnie krople Krwi, które Twój Boski Syn ostatkiem sił Swej Miłości wylał, i ofiaruję Ci Je nieskończoną ilość razy. Amen.

Niech nas błogosławi Bóg Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen.

Ze Swoim Ukochanym Dziecięciem niech nas błogosławi Dziewica Maryja. Amen.

 

Ojciec Przedwieczny uskarża się, że wielu boi się Go, a On chciałby dać do zrozumienia, że Jego radość polega na tym, żeby Jego synowie i córki Go uznawali i kochali. „Ludzie powinni wiedzieć, że mam tylko jedno życzenie: kochać wszystkich i obdarzać ich Moją Łaską. Wzywajcie Mnie z ufnością i miłością Imieniem Ojca i u Ojca znajdziecie zaufanie, miłość i zmiłowanie. Wszyscy z serca wzywający Mnie imieniem Ojca, nie zginą – choćby to było tylko jeden jedyny raz”.

„Wierzcie Mi, gdyby od czasu Pierwszego Kościoła czczono Mnie osobnym

świętem, to po 20 wiekach pozostałoby niewielu pogan i czcicieli bożków. Jeśli

ktoś Mnie czci i Mnie się powierza, to spuszczam na niego strumień Pokoju,

zwłaszcza gdy wzywa Mnie Imieniem Ojca i kocha Mnie jak swego Ojca.

Pragnę, żeby jeden dzień lub przynajmniej jedna niedziela była poświęcona dla

uczczenia Mnie w szczególny sposób pod Imieniem Ojca całej ludzkości.

Chciałbym, aby to święto miało własną Mszę i oficjum. Nietrudno znaleźć

teksty w Piśmie Świętym. Jeżeli pragniecie oddać Mi tę szczególną cześć w

niedzielę, wybieram pierwszą niedzielę sierpnia; jeżeli w dzień powszedni,

chciałbym, aby to był zawsze siódmy dzień tego miesiąca”

źródło: „Armia Najdroższej Krwi Jezusa Chrystusa”

 

 

Ant. Tyś jedynie Święty Panie, Boże nasz. (bis)

1 . Wielkie i dziwne  są dzieła Twoje, Panie, Boże Wszechmogący. Tyś jedynie Święty Panie, Boże nasz.

2. Sprawiedliwe i prawdziwe  są drogi Twoje,  o Królu wieków. Tyś jedynie Święty Panie, Boże nasz.

3. Któż się nic ulęknie  Ciebie, o Panie,  i nic uwielbi Twego Imienia. Tyś jedynie Święty Panie, Boże nasz.

4. Tyś jedynie Święty,  a wszystkie narody  przyjdą i hołd Ci złożą. Tyś jedynie Święty Panie, Boże nasz.

5. Albowiem Twoje sądy  jawnymi się stały  dla wszystkich ludzi. Tyś jedynie Święty Panie, Boże nasz.

6. Chwała Ojcu  i Synowi,  i Duchowi Świętemu. Tyś jedynie Święty Panie, Boże nasz.

7. Jak była na początku  teraz i zawsze,  i na wieki wieków. Tyś jedynie Święty Panie, Boże nasz.

Modlitwa

    Boże, Ojcze Wszechmogący i Panie Miłosierny, który słowem swoim wszystko stworzyłeś i w mądrości swojej uczyniłeś człowieka, aby panował nad tym, co stworzyłeś. Świat cały przy Tobie jak ziarnko na szali, kropla rosy porannej, co spada na ziemię. Nad wszystkim masz litość, bo wszystko w Twojej mocy, i oczy zamykasz na grzechy ludzi, by się nawrócili. Miłujesz bowiem wszystkie stworzenia, oszczędzasz wszystko, bo to wszystko Twoje, Panie, Miłośniku życia. Bo we wszystkim jest Twoje nieśmiertelne tchnienie. Gdy człowiek przez nieposłuszeństwo, stracił Twoją przyjaźń, nie pozostawiłeś go pod władzą śmierci. Posłałeś Jednorodzonego Syna Swojego, aby nas zbawił. Ty wraz ze Swym Synem, zesłałeś Ducha Świętego, aby prowadził nas prostą drogą do pełnej świętości. Ty również każdego dnia naszego życia obdarzasz nas w obfitości wszelkimi dobrami. Szczerym przeto sercem dziękujemy Ci, najlepszy Ojcze, za wszelkie dobra naturalne i nadprzyrodzone. Zwłaszcza za dobra i łaski wyproszone przed tym świętym Twoim Wizerunkiem. Jakże jednak często sprzeniewierzamy się Tobie i nasze drogi nic są drogami Twoimi. Dodaj nam przeto mocy do zwalczania w nas tego wszystkiego, co jest Tobie przeciwne. Ojcze nasz, który jesteś tak szczodry i łaskawy, obdarz nas, niegodnych zwać się Twoimi dziećmi, tym dobrem, które jest pragnieniem naszego serca. Prosimy Cię, ale Twoja niech się stanie wola, bo Ty najlepiej wiesz, co dla nas jest dobre. Mamy dobrą wolę, postanowienie i pragnienie iść drogą Twoich przykazań, życiem głosić Twoją chwałę i dobroć, szerzyć cześć i nabożeństwo do Ciebie, Boże Ojcze, przedstawiony w tym łaskami słynącym Wizerunku. Tobie chwała na wieki. Amen.

 

Litania

Kyrie, eleison - Chryste, eleison - Kyrie, eleison.

Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże - zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.

Boże, Ojcze nasz, któryś jest w niebie, przyjm uwielbienie nasze.

Boże, Ojcze nasz, wieczny i nieskończony, przyjm uwielbienie nasze.

Boże, Ojcze nasz, którego chwała przewyższa nasze pojęcie, przyjm uwielbienie nasze.

Boże, Ojcze nasz, doskonały i niezmienny, przyjm uwielbienie nasze.

Boże, Ojcze nasz, któryś jest początkiem i celem wszystkich stworzeń, przyjm uwielbienie nasze.

Boże, Ojcze nasz, który od wieków rodzisz umiłowanego Syna Swego - Słowo Swoje, przyjm uwielbienie nasze.

Boże, Ojcze nasz, któryś tak umiłował ludzi, żeś Syna Swego wydał na śmierć dla zbawienia naszego, przyjm uwielbienie nasze.

Boże, Ojcze nasz, którego najłaskawsza Opatrzność, czuwa i zachowuje, przyjm uwielbienie nasze.

Boże, Ojcze nasz, którego niepojętą świętość wysławiają aniołowie i święci w niebie, przyjm uwielbienie nasze.

 Boże, Ojcze nasz, przez Ducha Świętego rządzący Kościołem Chrystusowym na ziemi, przyjm uwielbienie nasze.

Boże, Ojcze nasz, któryś nas stworzył na obraz i podobieństwo Swoje, przyjm uwielbienie nasze.

Boże, Ojcze nasz, godny najwyższej czci i najgłębszej miłości, przyjm uwielbienie nasze.

 

Boże, Ojcze nasz, przez miłość Twoją ku Jezusowi Chrystusowi Synowi Twojemu - Ciebie błagamy, zmiłuj się nad nami.

Boże, Ojcze nasz, przez Wcielenie Syna Twojego Jezusa Chrystusa, Ciebie błagamy, zmiłuj się nad nami.

Boże, Ojcze nasz, przez Mękę i Śmierć Syna Twojego Jezusa Chrystusa, Ciebie błagamy, zmiłuj się nad nami.

Boże, Ojcze nasz, przez Zmartwychwstanie i Wniebowstąpienie Syna Twojego Jezusa Chrystusa, Ciebie błagamy, zmiłuj się nad nami.

Boże, Ojcze nasz, przez niezliczone niekrwawe ofiary, jakie składa Ci za nas Twój Syn Jezus Chrystus, Ciebie błagamy, zmiłuj się nad nami.

Boże, Ojcze, usłysz nas, Ciebie błagamy, zmiłuj się nad nami.

Boże, Ojcze, wysłuchaj nas, Ciebie błagamy, zmiłuj się nad nami.

 

Od pychy umysłu - zachowaj nas, Boże, Ojcze.

Od niewdzięczności i oziębłości względem Twojego Ojcowskiego serca, zachowaj nas, Boże, Ojcze.

Od niewierności wobec Twojego Syna Jezusa Chrystusa, zachowaj nas, Boże, Ojcze.

Od lekceważenia natchnień Ducha Twojego Świętego, zachowaj nas, Boże, Ojcze.

Od zwątpienia w najmiłosierniejszą miłość Twoją, zachowaj nas, Boże, Ojcze.

Od oschłości serca i zamknięcia się w sobie, zachowaj nas, Boże, Ojcze.

Pod płaszczem Swej najłaskawszej Opatrzności zachowaj nas, Boże, Ojcze.

 

Umysł otwarty na prawdę Twoją - racz nam dać, Boże, Ojcze.

Wolę zjednoczoną z Twoją wolą, - racz nam dać, Boże, Ojcze.

Zjednoczenie z Tobą coraz doskonalsze, - racz nam dać, Boże, Ojcze.

Wytrwanie do końca przy Tobie, - racz nam dać, Boże, Ojcze.

Gorliwość o zbawienie innych dusz, - racz nam dać, Boże, Ojcze.

Pokorę prawdziwej mądrości, - racz nam dać, Boże, Ojcze.

Umiłowanie czystości, - racz nam dać, Boże, Ojcze.

Prawdziwą radość serca zjednoczonego z Tobą,. - racz nam dać, Boże, Ojcze.

Najdoskonalsze podobieństwo do Twego Syna Jedynego Jezusa Chrystusa - racz nam dać, Boże, Ojcze.

Boże, Ojcze, usłysz nas,

Boże, Ojcze, wysłuchaj nas,

Boże, Ojcze, zmiłuj się nad nami.

 

KRÓTKIE MODLITWY DO BOGA OJCA

„O cokolwiek prosić będziecie  w Imię Moje, to uczynię” .

Ojcze Przedwieczny, Syn Twój Jednorodzony, Najsłodsze Dzieciątko Jezus, jest moją własnością, a to dlatego, żeś mi Go dał. Ofiaruję Ci nieskończone zasługi Jego Boskiego Dziecięctwa i proszę Cię w Imię Jego, powołaj do radości niebieskich niezliczone zastępy małych dziatek, które chodzić będą wiecznie za Boskim Barankiem.

 http://chomikuj.pl/mroweczka.78/MODLITWY


Podziel się
oceń
222
8

wtorek, 17 października 2017

Licznik odwiedzin:  107 693  

Kalendarz

« październik »
pn wt śr cz pt sb nd
      01
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

Archiwum

O moim bloogu

AKTUALNE ORĘDZIA Z SERII "OSTRZEŻENIE" ORĘDZIA PANA JEZUSA Z 2010 I 2011 R.

Ulubione blogi

Ulubione strony

Wyszukaj

Wpisz szukaną frazę i kliknij Szukaj:

Subskrypcja

Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać info o nowym wpisie:

Statystyki

Odwiedziny: 107693
Wpisy
  • komentarze: 0

Lubię to

Więcej w serwisach WP

Bloog.pl

Bloog.pl